Jewelry can be found at StayTrendy.

Terms of use

For now, we are sorry to tell you that our 'terms of use' have not yet been translated to English. We will display here the 'terms of use' as they are known at our Dutch website in the Netherlands.
Because we have decided to do everything by Dutch law, our 'terms of use' abroad, are an exact copy of our Dutch variant.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van StayTrendy zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van StayTrendy zijn vrijblijvend en StayTrendy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door StayTrendy. StayTrendy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt StayTrendy dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op de bestellingpagina is expliciet weergegeven hoeveel de verzendkosten bedragen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van StayTrendy.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is StayTrendy gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door StayTrendy.

Artikel 4. Levering

4.1 De door StayTrendy opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan StayTrendy verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u StayTrendy daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft StayTrendy de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan StayTrendy te retourneren. Retourzendingen worden vanwege hygiene slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en StayTrendy, dan wel tussen StayTrendy en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en StayTrendy, is StayTrendy niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van StayTrendy.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft StayTrendy in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat StayTrendy gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan StayTrendy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Producten

9.1 Aan de benaming van producten door StayTrendy kan geen enkel recht ontleend worden. De naam van het product heeft geen enkele link met het product zelf. Het gaat hier vooral om namen die suggereren dat het product van een bepaald materiaal is. Een naam waarin het woord zilver voorkomt, betekend dus niet altijd dat het materiaal van zilver is; vaak wel dat de kleur dusdanig is.

9.2 Voorraad beheer is altijd een lastig punt en ook hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Door fouten kan het gebeuren dat producten niet meer in voorraad zijn, maar op de website wel als dusdanig aangegeven zijn. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk bericht, waarna u uw order kunt afbreken of kunt laten doorgaan.

9.3 Produkten die in een verkeerde staat aankomen, kunnen teruggestuurd worden. Laat StayTrendy dat weten door een email te sturen. Mits het produkt nog in voorraad is, zullen wij 'een in goede staat verkerend' produkt toesturen zodra wij het 'in verkeerde staat zijnde' produkt ontvangen hebben.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door StayTrendy gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat StayTrendy deze Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met StayTrendy in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door StayTrendy vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 StayTrendy is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Home > terms of use 25 april 2018

© 2018 StayTrendy | Privacy Policy | About StayTrendy | Disclaimer | Sitemap

  
Out our stock
 
bloemen border opaal